Oorlog

The Spirit of Militarism

Op 24 februari 2022 is het wereldnieuws ‘Rusland valt Oekraïne binnen’

Het onderstaande citaat is een uittreksel vertaald uit een tekst geschreven in 1915 Duitsland, getiteld “The Spirit of Militarism”

Let op: het leest alsof het essentiële, een doorlopend script voor voortdurende maatschappelijke vernietiging via “linkse/globalistische” activiteiten, ook de bevestiging van de verweven relaties en functies van bolsjewisme, communisme en zionisme (combinatie van destructieve krachten en imperialistische / dictatoriale ambities en capaciteiten)

Auteur: Nahum Goldmann (vurige zionistische en dan binnenkort leider, voor decennia, van de World Zionist Organization en World Jewish Congress), schreef in 1915, midden in de Eerste Wereldoorlog en aan de vooravond van de vernietiging van Rusland door revolutie:

Quote:
“De historische missie van onze wereldrevolutie is om een nieuwe cultuur van de mensheid te herschikken om het vorige sociale systeem te vervangen. Deze bekering en reorganisatie van de mondiale samenleving vereist twee essentiële stappen: ten eerste de vernietiging van de oude gevestigde orde, ten tweede het ontwerpen en opleggen van de nieuwe orde. De eerste fase vereist de eliminatie van alle grensgrenzen, natie en cultuur, ethische barrières voor de openbare orde en sociale definities, alleen dan kunnen de vernietigde oude systeemelementen worden vervangen door de opgelegde systeemelementen van onze nieuwe orde.

“De eerste taak van onze wereldrevolutie is vernietiging. Alle sociale lagen en sociale formaties die door de traditionele samenleving zijn gecreëerd, moeten worden vernietigd, individuele mannen en vrouwen moeten worden ontworteld uit hun voorouderlijke omgeving, uit hun oorspronkelijke milieu worden gerukt, geen enkele traditie mag zo heilig blijven, traditionele sociale normen moeten alleen worden gezien als een ziekte die moet worden uitgeroeid, is de heersende uitspraak van de nieuwe orde; niets is goed dus alles moet bekritiseerd en afgeschaft worden, alles wat was, moet weg.

“Na de vernietiging van de oude orde is de bouw van de nieuwe orde een grotere en moeilijkere taak. We zullen de oude ledematen hebben losgerukt uit hun oude wortels in diepe lagen, sociale normen zullen ongeorganiseerd en anarchistisch liggen, dus ze moeten worden geblokkeerd tegen nieuwe culturele vormen en sociale categorieën die op natuurlijke wijze opnieuw de kop opsteken. De algemene massa’s zullen eerst zijn overgehaald om als gelijken deel te nemen aan de eerste taak om hun eigen traditionele samenleving en economische cultuur te vernietigen, maar dan moet de nieuwe orde met geweld worden gevestigd door mensen opnieuw te verdelen en te differentiëren, alleen in overeenstemming met de nieuwe piramidale hiërarchische systeem van onze opgelegde mondiale monolithische nieuwe wereldorde.”

Iets om over na te denken.

The below quotation is excerpted/ translated from a text written in 1915 Germany, titled “The Spirit of Militarism” – please note it reads as if the essential, a continuing script for ongoing societal destruction via “leftist/ globalist” activities, also affirming the intertwined relationships and functions of Bolshevism, Communism, and Zionism (combining destructive forces and imperialist/ dictatorial ambitions and capabilities)

Author: Nahum Goldmann (ardent Zionist and then-soon-to-be leader, for decades, of the World Zionist Organization and World Jewish Congress), wrote in 1915, in the midst of WW-I and on the eve of Russia’s destruction by revolution:

QUOTE

“The historical mission of our world revolution is to rearrange a new culture of humanity to replace the previous social system. This conversion and re-organization of global society require two essential steps: firstly, the destruction of the old established order, secondly, design and imposition of the new order. The first stage requires the elimination of all frontier borders, nationhood and culture, public policy ethical barriers, and social definitions, only then can the destroyed old system elements be replaced by the imposed system elements of our new order.

“The first task of our world revolution is Destruction. All social strata and social formations created by traditional society must be annihilated, individual men and women must be uprooted from their ancestral environment, torn out of their native milieus, no tradition of any type shall be permitted to remain as sacrosanct, traditional social norms must only be viewed as a disease to be eradicated, the ruling dictum of the new order is; nothing is good so everything must be criticized and abolished, everything that was, must be gone.

“After the destruction of the old order, construction of the new order is a larger and more difficult task. We will have torn out the old limbs from their ancient roots in deep layers, social norms will be lying disorganized and anarchic so they must be blocked against new cultural forms and social categories naturally re-emerging. The general masses will have been first persuaded to join as equals in the first task of destroying their own traditional society and economic culture, but then the new order must be forcibly established through people again being divided and differentiated only in accordance with the new pyramidal hierarchical system of our imposed global monolithic new world order.”

Jellyfish.News/Niburu.co

Toon meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button