ColumnsHeli St. Luce

Autumn/De Herfst

Autumn is the time to: reap what you have sown,

Give thanks for the harvest and the bounty the earth provides.

Finish old projects and plans

Gather the seeds for new enterprises

Make changes in lifestyle.

Look back not just on the past year, but your whole life,

Plan for the future

Remember that all things must come to an end.

Celebrate our successes, assess our failures

Thank our selves and all who helped us,

Herfst is de tijd om te oogsten wat je gezaaid hebt,

Om dankbaarheid te tonen voor de oogst die de aarde ons biedt

Om oude projecten en plannen af te maken

Om de zaden voor nieuwe … bij elkaar te rapen

Om veranderingen in levensstijl te maken

Om terug te blikken niet alleen op het afgelopen jaar maar je hele leven

Om de toekomst te plannen

Onthoud dat alles tot een einde moet komen

Vier je overwinningen, beoordeel je falen

Dank ons zelf en iedereen die ons geholpen heeft

The harvest is a time of gratitude and balance.

There are equal hours of light and darkness.

We celebrate the gifts of the earth,

We accept that the soil’s time of fertility is over,

We move into the time of resting, sleeping rejuvenating

Warm nights are behind us, cold days lies ahead.

De oogst is een tijd van dankbaarheid en balans

Er zijn evenveel uren licht als donker

We vieren de geschenken van de aarde

We accepteren dat de tijd van vruchtbaarheid van de aarde over is

We bewegen naar een tijd van rusten en slapen

Warme nachten liggen achter ons, koude dagen vooruit

We have harvested food to eat through the winter.

Mabon is a time of celebration and balance, rest and celebration,

Warm autumn days are followed by chill nights.

We hebben voedsel voor de winter geoogst

Mahon is een tijd van viering en balans en rust en viering

Warme herfst dagen worden gevolgd door kille nachten

The old sun god returns to the embrace of the goddess. His passing is inevitable and should be mourned. We also journey to the lands of winter to the loving embrace of the dark goddess’,

De oude zon keert terug om de godin te omhelzen. zijn voorbij gaan is onvermijdelijk en zou moeten worden gerouwd. We reizen ook naar de landen van winter, naar de liefdevolle omhelzing van de duistere godin

Give thanks for the things you have, take time to reflect on the balance within your own life, honour

both your darkness and light.

Invite your friends and family over for a feast,

Count the blessings that you have among kin and community.

Make new friends….

Geeft dank voor de dingen die je hebt, neem tijd om na te denken over de balans in je eigen leven.

Vereer het duister en het licht

Nodig je vrienden en familie uit voor een feestmaal

Tel de zegeningen die je hebt bij verwanten en gemeenschap

Maak nieuwe vrienden…

Hospitality is crucial, celebrate the harvest with lots of feasting, drinking, and eating

Gastvrijheid is cruciaal. vier de oogst met veel eten en drinken.

Internally focus on the themes of life, death, and rebirth

Focus intern op de thema’s leven, dood en wedergeboorte.

Demeter’s grief causes the crops to die off and the earth becomes dormant as she mouns her daughter, persephone return to her underworld realm

Dementer’s verdriet zorgt er voor dat de gewassen sterven en de aarde sluimert. Zij rouwt haar dochter, persephone’s, terug keer naar de onderwereld.

Inanna incarnation of fertility and abundance. Inanna descends to the underworld to visit her sister, Ereshkigal. Inanna can only enter the underworld by stripping herself of her clothing and all earthly possessions. While the goddess is visiting her sister, the earth ceases to grow and produce

It is also spider time. Spiders are women’s creatures they taught us to weave and spin, they show us the importance of connection and the interconnected nature of our planet. Creatures of earth and air, building in the wind

Heli St. Luce

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button