Columns

Open brief door Jurgens Redczus

Geachte verantwoordelijke projectgroepsleden,

Tijdens de presentatie werd door een spreker van de WRR -als ik mij niet vergis mevr. Prins -de wens uitgesproken om een dialoog te zoeken met de samenleving ten aanzien van dit vraagstuk.

Men wil diverse plaatsen in Nederland kiezen om via discussie en debatten tot een brede uitwisseling te komen.

Eén stap verder: consensus is het meest gezonde democratische doel dat volgens mij te bereiken is, maar dan zou het rapport ook alle feiten die aan het WRR door de diverse partijen zijn geleverd ook moeten en willen verwerken.

Omdat men dat blijkbaar bewust heeft nagelaten; is dit door mij een geconstateerde verwijtbare nalatigheid.

Ik beperk mij ten aanzien hiervan tot persoonlijk bewijsmateriaal waarover ik beschik, omdat ik dat bewijs zelf an de WRR op 27 juni 2018 heb gezonden, (zie onderstaand)

Ik moet constateren, dat de WRR eerst opheldering behoort te verstrekken waarom men deze feiten niet heeft opgenomen. Feiten die van cruciaal belang zijn voor wat betreft het publieke belang bij geld. Geld is immers publiek eigendom of behoort dat te zijn!

Gechargeerd durf ik te stellen, dat het geld – zelfs als de regering het WRR -advies voor een Staatsbank zou opvolgen- tóch het eigendom van de belastingparadijsbezoekers is en blijft.

De schuldenberg wordt op het publiek afgewenteld en werkt als een wurggreep c.q. molensteen om hun nek. Deze schuld is onevenredig groot en groeit via de gedoogde renteschepping, die onlosmakelijk met de geldschepping samenhangt. Strategen noemen dit ook wel verdeel – en heers- politiek.

Ik beperk mij nu tot mijn grieven, kritiek en verwijten aan u. Dit lijkt onaardig, maar de positieve kanten die ik ook herken in het rapport, zijn – volgens mij – al voldoende in de media uitvergroot.

Voor diegenen, die niet en verbinding tussen onderstaande mail en mijn commentaar tijdens de presentatie van het rapport kunnen leggen: ik was de eerste spreker – de man met die lange grijze baard- nadat Wopke Hoekstra het rapport in ontvangst nam.

Toen beperkte ik mij tot het cruciale punt, dat in het rapport ontbreekt, namelijk de ongewenste correlatie tussen geldschepping en renteschepping. De rente verhoogt disproportioneel de schuldenberg , het geld dat geschapen wordt bij lening wordt bij aflossing wel amortiseert, maar de rente niet!

Dit betitelde ik als een grof falen in het WRR-rapport om deze onnodige schuldenveroorzaker niet in het onderzoek te betrekken.

Uit het niets geschapen geld-wat door mij het giftige rentegeld wordt genoemd ( er bestaat in de literatuur geen eenduidig begrip voor dit uit het niets geschapen geld) -amortiseert niet.

Deze rentegeldhoeveelheid bestond feitelijk niet, dit giftige geld kunnen dus de leners ook niet lenen het is immers ook niet eigendom van derden en of banken. Deze laatste eist het rentegeld namelijk op in plaats van een x-bedrag, bijvoorbeeld gelijkend op notariskosten voor verleende diensten.

Dit geld wordt feitelijk – zo blijkt uit onderzoeken – en jullie zouden dit moeten weten!, uit de regionale economie getrokken en komt grotendeels bij de belastingparadijsbezoekers terecht.

Maar dit vraagstuk wilden jullie blijkbaar niet onderzoeken: de te kwader trouwe kant van de bank bij de geldschepping.

De WRR wilde dit blijkbaar – ook al heb ik een beroep op jullie gedaan om dit grondig te onderzoeken – niet in het rapport opnemen. Zoals velen denken is dit uit het niets geschapen schuldgeld de hoofdoorzaak van vele geldcrises.

Ik heb in onderstaande mail van 27 juni 2018 allen daarop expliciet geattendeerd en ging en ga ervan uit, dat jullie als bevoegde wetenschappers op dit gebied genoeg kennis in huis hebben of zouden moeten hebben om dit vraagstuk adequaat in het rapport te kunnen verwerken.

Zo mis ik in de literatuurlijst Prof.Margrit Kennedy’s studies over rente, temeer omdat de correlatie van de als maar stijgende verhouding van het percentage in alle prijzen van de Euro-zone, die aan rente gerelateerd is al bijna 50% heeft bereikt en maar blijft doorgroeien.

Wilt u dit onwenselijke percentage aan rentes gerelateerde prijsdeel; van alle producten en diensten in de Euro zone zover laten oplopen, tot boven de 90% of zo, voordat u hierover een advies denkt uit te brengen? Waarom zijn de relevante werken van Prof.Margrit Kennedy zo door u verwaarloosd en staan ze niet in de literatuurlijst vermeld?

De WRR is o.a. door de Minister van Financiën verzocht om de voordelen, alternatieven van geldschepping te onderzoeken. Tot deze voordelen behoort -zoals de WRR weet of hoort te weten – de mogelijkheid om de koppeling met rente bij de geldschepping achterwege te laten. Waarom is hierover niets in het rapport vermeld?

U heeft van mij het PDF – bestand Geldschepping van Rik Dijkhuizen ontvangen, waarin juridische relevante implicaties staan, die zeker ook vanwege hun vergaande rechtsgevolgen uw aandacht in het rapport verdienen. U heeft het boekwerk niet eens in de literatuurlijst opgenomen en daarom zou ik wel graag de gegronde afwijzende redenen van u willen weten.

In dit boekwerk werd een document aangehaald, afkomstig van de ECB (waarover ik beschik), waarin de ECB het eigendom van het geschapen (fiat) geld duidelijk aan de lener toekent, maar dit wordt tot op heden niet door de banken en de politiek, de notarissen,accountants of wie dan ook in de geldhandel – contracten – wereld, die particulieren en ondernemingen aangaat, vertelt.

Wanneer deze uitspraak van de ECB praktisch vorm wordt gegeven, hoe kan het dan dat iemand over zijn / haar (fiat) geld rente moet betalen? Niemand betaald over zijn /haar eigendom immers zomaar rente.

Dat u dit punt van eigendomsrecht buiten beschouwing heeft gelaten; neem ik u uiterst kwalijk temeer omdat wij als Stichting de Stuiver dit punt ook behartigen en u onze andere twee doelen die ook op onze site staan (ik heb u daarnaar allen verwezen om hiervan kennis te nemen) blijkbaar ook niet relevant hebt geacht deze nader te onderzoeken en daarvan verslag uit te brengen aan de Nederlandse bevolking.

De heer De Vries benadrukt de onafhankelijkheid van de WRR tijdens zijn presentatie en alles overziende en overleg hebbende met betrokkenen, betwijfel ik die onafhankelijkheid zeer ernstig, gezien de uiterst gebrekkige verslaglegging, die zich zeker niet achter tijdgebrek kan verschuilen.

Omdat uw advies feitelijk geen oorzakelijk probleem aanpakt; vermoed ik net zoals vele anderen, dat er door de banken en politieke lobby’s geïntervenieerd is, temeer daar in uw gremium o.a. ook oud Minister van Justitie Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin zit. Ik beschouw namelijk uw advies voor de oprichting van een publieke bank als een louter cosmetische verbetering, omdat de inhoudelijke waarden niet verder gaan qua onderbouwing dan het algemene schulden – vraagstuk.

De sleutel voor het geld & schuldvraagstuk is kennis, weten zo u wilt. De meer dan 300 jaar oude kluissleutel (zie bijlage in mijn hand) illustreert dit en het gele hesje als sleutelhanger geeft alvast een signaal af.

Omdat de WRR blijkbaar een groot aantal feiten die aan de projectgroep zijn geleverd bewust uit het onderzoek en het rapport heeft gelaten, bestaat het vermoeden dat dit de bedoeling was, namelijk dat derden met bepaalde opdrachten geïntervenieerd hebben en dat daarmee de onafhankelijkheid van de WRR niet meer gewaarborgd is.

Of de WRR heeft wegens andere moverende redenen bedrog gepleegd, namelijk feiten die hen zijn aangeleverd onbesproken gelaten, uit de literatuuropgave verwijderd enz. enz.

Derhalve moet ik wel tot de conclusie komen tot het moment dat u me het een en ander duidelijk kunt weerleggen c.q. verduidelijken, dat er meer aan de hand is dan slordigheidjes.

Dat u op de mail, die ik van DNB ontvangen heb – waarin duidelijk staat dat het digitaal geld, giraal geld
(u noemt het in uw verslaglegging viraal geld) dat dit geld geen wettig betaalmiddel is en wij als Stichting de Stuiver een redelijke eis bij de wetgevers en andere overheden hebben neergelegd om ons geld,
(ook het virale geld als u wilt) tot een wettig betaalmiddel te maken, niet gereageerd heeft; is uw vrije keuze, maar dat u dit vraagstuk wettig / onwettig geld oftewel moderne valsmunterij die door de wetgevers gedoogd wordt, geheel buiten beschouwing laat, zegt mij wel wat over uw aller integriteit.

Voor het gemak van de lezer verwijs ik ook naar deze bijlage die onder het kopje: Wij staan voor eigendomsrecht, te vinden is.

Het gaat hier dus niet om mijn mening, 1000 lezers 1000 meningen, maar het gaat om feiten en gedegen wetenschappers behoren met feiten rekening te houden en wanneer men deze feiten bewust achterwege laat; is dit verdacht. Dit riekt naar bedrog! Iets anders kan ik er niet van maken of u zou mijn verdachtmaking kunnen / willen rechtzetten.

Ik zou er dankbaar voor zijn!

Een opmerking wil ik wel maken, omdat verslaggevers uit het rapport de conclusie trekken dat het financieel niet meer haalbaar zou zijn een Publieke Bank goed te laten functioneren. Wim Duisenberg zijn quote vat het volgens mij goed samen: “een bank is niet veel meer dan een computer met een marmeren portaal”.

Helemaal in deze tijd kunnen alle basisfuncties van de geldhandel via de digitale wegen georganiseerd worden wanneer de betrokkenen dat willen. ik ga ervan uit, dat u deze drogreden rekenkundig gaat weerleggen naar de regering toe.

Voor de goede orde, dit is een Open Brief, omdat ik ervan uit ga dat in een echte democratie alles wat dienaren uitoefenen en men betaald wordt door de gemeenschapsgelden van dit bestel transparant en open voor ieder lid van de bevolking hoort te zijn en dat elke geheimhoudingsovereenkomst en dergelijke duistere, verzwegen zaken in strijd zijn met dit beginsel.

U heeft om een discussie annex dialoog gevraagd, ik bied u bovenstaande discussiepunten aan en verwacht echte bereidheid tot een dialoog.

De leugen verplaatst een probleem naar de toekomst. De waarheid verwijst naar een vraagstuk uit het verleden.
Met gepaste groet, H.-Jürgens Redczus

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button