ColumnsCorona

Achter de schermen van de coronacrisis

We zitten al weer ruim vier maanden in de coronacrisis. De besmettelijkheid van het virus is nog steeds het onderwerp van discussie. Ondertussen lijkt wat ons in maart dit jaar overviel de eerste fase te zijn van de grote economische reset. Een herinrichting van onze westerse maatschappij volgens een totalitair model. Een vijandige operatie, die plaatsvindt onder de valse vlag van een pandemie.

Volgens de politiek, aangejaagd door de reguliere media, is er sprake van een zeer gevaarlijk virus dat via direct contact en via de lucht (aerosolen) overgedragen wordt en iemand kan besmetten. De meeste mensen hechten nog steeds geloof aan deze voorstelling van zaken. Ondertussen wordt het steeds duidelijker dat er geen bewijs is dat het Covid-19-virus wel echt bestaat.

De theorie rond het Covid-19 virus is gebaseerd op onderzoek van een klein stukje genetisch materiaal: een segment van een RNA-streng. Er is geen bewijs dat dit materiaal ziekte kan veroorzaken in een mens. Proeven in deze richting zijn niet gedaan. Het hele Covid-verhaal staat dus wetenschappelijk nog steeds op losse schroeven. Wat voor het Covid-19-virus geldt, gaat overigens ook op voor Sars, Ebola, HiV, HPV, pokken, enzovoort. Er bestaat tot nu toe onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat virussen ziekte kunnen veroorzaken.

Dat virussen besmettelijk zijn is een aanname geweest die de farmaceutische industrie goed uitkwam. Het is de basis voor een hele reeks aan vaccins en antivirale producten die op de markt zijn gebracht. Maar als virussen geen ziekteverwekkers zijn, wat zijn het dan wel en belangrijke nog wat is dan wel de oorzaak van ziekten?

Sommige wetenschappers stellen dat wat wij virussen noemen de kleinste bouwstenen zijn in een cel. Ze zijn duizend keer kleiner dan een bacterie en van enorme waarde voor het in stand houden van ons organisme. Andere onderzoekers stellen dat wat wij virussen noemen de afvalproducten zijn van cellen die aan een vorm van vergiftiging hebben blootgestaan.

Ze worden ook aangeduid als exomen. Het afweersysteem heeft zijn werk gedaan en de cel scheidt vervolgens afvalstoffen af en de exosomen werken die vervolgens weg. Dat is een opvatting die meer dan 100 jaar geleden ook al door Rudolf Steiner werd verkondigd, zij het in andere bewoordingen. Recent onderzoek van een Italiaanse groep wetenschappers lijkt deze visie te ondersteunen. Zij ontdekten dat 5G straling in huidcellen een afweerreactie oproept waarbij coronavirussen werden geproduceerd.

Beide theorieën ‘virussen zijn bouwstoffen’ en ‘virussen zijn opruimers’ delen de overtuiging dat ziekte het gevolg is van de een of andere vorm van vergiftiging. Dat kan komen door vaccinaties, elektromagnetische straling, verkeerde voeding en toxische omgevingsinvloeden zoals de aanwezigheid van pesticiden in voedsel. De vraag of virussen ziekte kunnen veroorzaken staat dus nog steeds ter discussie. Als dit namelijk niet het geval is (en inmiddels wijst veel in deze richting) dan valt de vloer weg onder de hele coronacrisis van de WHO, het RIVM, de overheid en de media. Dit roept de vraag op waarom houden ze hier dan aan vast?

Een goed startpunt daarvoor is het Davos Manifest 2020 van het World Economic Forum (WEF). Dit document zet de basis uiteen van wat ‘stakeholder kapitalisme’ wordt genoemd. De redenering die wordt gevolgd is dat het kapitalisme op basis van aandeelhouderswaarde, zoals we dat in het Westen kennen, niet duurzaam is. Staatskapitalisme, zoals in China is evenmin duurzaam, omdat het corruptie in de hand werkt.

Het derde scenario is het stakeholder kapitalisme. Daarin wordt de macht geconcentreerd in de handen van de business leaders die daar verantwoordelijk mee moeten omgaan, aldus het Forum. Ze moeten dus goed voor alle stakeholders zorgen. Volgens de beleidmakers van het Davos Manifest 2020 is er geen alternatief voor dit derde scenario. Aan andere scenario’s wordt niet gedacht omdat ze niet buiten het kapitalisme willen denken.

Het derde scenario van het World Economic Forum is overigens niet nieuw. Het is het model dat ook wel corporatisme wordt genoemd. Het is eerder toegepast in Duitsland door de nazi’s, in Italië door Mussolini en in Spanje door Franco. De ideologische kern van deze stroming is fascistisch.

De voorbereidingen voor de overgang naar dit model gaan terug tot 1971 toen Klaus Schwab, de huidige voorzitter van het WEF, die er al voor pleitte tijdens de oprichting van de organisatie in 1973. Inmiddels zijn er meer dan 160 internationale programma’s actief die worden uitgerold door het WEF. Allemaal onder de paraplu van de duurzame ontwikkeling.

De coronacrisis biedt een unieke kans om deze programma’s en ontwikkelingen te versnellen, verklaren de beleidsmakers uit Davos op hun website. Het geheel aan beoogde transformaties wordt door hen de vierde industriële revolutie genoemd. Gezien de parallel met de ontwikkelingen in Duitsland in de jaren ’30 zou je het ook het Vierde Rijk kunnen noemen, dus de opvolger van Hitlers Derde Rijk. Dat is waar de ‘sustainable development’ agenda van de UN op afkoerst, een Vierde Rijk.

Je kunt niet tegen je bevolking zeggen dat je naar een fascistisch staatsmodel toe wilt, wat dat zal niemand accepteren.Daarom moet je een list verzinnen en het lijkt erop dat Corona die list is. Er is een spookvijand geschapen, die iedereen angst aanjaagt. Net als bij de aanslagen op 11 september 2001. Toen was het Bin Laden, nu is het Covid-19.

Dat we met een spookvijand te maken hebben, wil niet zeggen dat er geen gevaar dreigt. Er is wel degelijk gevaar, alleen komt het uit een andere hoek. Allereerst is er de politieke dreiging van een hernieuwd fascisme. Vervolgens is er de invoering van 5G. Het lijkt erop dat dit de hefboom is van de politieke corona operatie.

Sommige 5G frequenties resoneren met zuurstof en zijn daarom zeer gevaarlijk voor zoogdieren, zoals wij mensen. Ze kunnen leiden tot een acuut zuurstofprobleem in organen, zoals de longen. Men weet dat 5G onder bepaalde omstandigheden levensbedreigend kan zijn, maar die kennis houden ze angstvallig achter. Je rolt 5G uit en zegt dan dat de ramp die daar op volgt het gevolg is van het corona virus.

En in de strijd tegen het virus wordt er een politiestaat uitgerold met een anderhalve metersamenleving, overal controle, afschaffing van de rechtsstaat, vernietiging van grote delen van de middenstand en van de cultuur. Daarnaast wordt de cornacrisis gebruikt om iedereen te dwingen tot vaccinatie. Alles draait dus om de totale onderwerping van het individu. Het zou zelfs kunnen dat bevolkingsreductie deel uitmaakt van de plannen van de Davos-elite.

Als dit het geval is, dan staan vanaf nu de levens van miljoenen mensen op het spel. Het zijn niet de virussen die dood en verderf zaaien. Het zijn de 5G-masten die dit doen, de chemtrails, de gifstoffen in de landbouw, de vaccinaties en giftige medicijnen. Dat zijn de echte ‘killers’.

Wie alle macht wil concentreren bij een kleine elite en dat in een technocratisch materialistische samenleving die draaiend gehouden wordt door robots enerzijds en moderne menselijke slaven anderzijds, die moet de hele middenlaag vernietigen. De sociale laag van zelfstandigen, zoals zzp’ers, kleine zelfstandigen, kunstenaars en gepensioneerden. De rest komt dan in staatsdienst. De grote Reset klinkt mooi en is het ook voor de mensen die aan de touwtjes trekken, maar voor de rest van de bevolking is het een nachtmerrie.

De afgelopen vier maanden zagen we een reeks van petities, verzoekschriften en brandbrieven voorbijkomen. Het doel van al die acties was om regering en parlement tot andere gedachten te brengen. Ook de demonstraties concentreerden zich op Den Haag. En diverse juridische procedures hadden als doel om Den Haag tot inkeer brengen. Maar deze protesten en verzoeken zijn aan dovemansoren gericht, omdat Den Haag onder het gezag van Davos opereert.

Het is de WHO die bij monde van het RIVM bepaalt wat het Nederlandse beleid is. Het parlement heeft daar nauwelijks iets over te zeggen. Alle protesten op Den Haag richten is daarom niet effectief. Ze laten wel zien dat er verzet is en dat is goed, maar ze voeden ook de illusie dat er zo iets zou kunnen veranderen. Dat is valse hoop, want door het instellen van noodverordeningen en door het aannemen van de noodwet is de rechtsstaat opgehouden te bestaan. In andere landen is de situatie vergelijkbaar.

De Davos-elite vernietigt de huidige structuur van de samenleving om die te vervangen door het beoogde stakeholder kapitalisme,De voorstanders van deze Nieuwe Wereld Orde werken toe naar een sterke, wereldwijd opererende superstaat. Daarin passen geen sterke familieverbanden. Liever zien zij geïsoleerde individuen, want die zijn beter beheersbaar en in hun eentje kansloos tegenover de superstaat.

Hun opzet is dan ook dat de staat meer invloed krijgt op de opvoeding. Hiervoor is de Wet deelgezag in de maak. Deze ondermijnt het ouderlijk gezag en kan er onder meer toe leiden dat kinderen zonder toestemming van de ouders op school worden gevaccineerd. Gezinnen, families en vriendschappen staan onder druk omdat er vaak verschillend wordt gedacht over de coronacrisis en de lockdown.

Sommigen ondersteunen het regeringsbeleid en anderen zijn hartgrondig tegenstander. Om die reden is het verstandig om twee wegen te bewandelen. Door aan de ene kant liefdevol om te blijven gaan met de leden van je biologische familie, ook als zijn ze totaal blind voor de wereldwijde machtsgreep, maar tegelijkertijd ook een tweede spoor te bewandelen door op zoek te gaan naar gelijkgestemden waarmee je een tweede familie vormt. Een groep mensen die elkaar steunen en zo tegenwicht kan bieden aan alle sociale ontwrichting.

Bijdrage: Käthie Schene

 

Copyright foto:
Promo Davos

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button