MediaPolitiek
Trending

Reconstructie Doofpotaffaire Georganiseerd Kindermisbruik

Reconstructie Doofpotaffaire Georganiseerd Kindermisbruik  (2020-heden)

In april 2021 is er een officieel onderzoek gestart naar georganiseerd ritueel kindermisbruik in
Nederland. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Commissie Hendriks en is op 21
december 2022 afgerond. Slachtoffers en behandelaren hebben meerdere brandbrieven
geschreven waarin fundamentele bezwaren over de oprichting en uitvoering van deze
commissie worden geuit en onderbouwd. Deze brandbrieven zijn niet meegenomen in de
verdere uitvoering en structurering van het onderzoek, waarmee de betrouwbaarheid en
doelgerichtheid van dit onderzoek zeer discutabel is geworden. Ook is de veiligheid van
slachtoffers en andere kinderen in Nederland in het geding, nu en in de toekomst.

Na de oplevering van het rapport zijn er nog 3 nieuwe brandbrieven verstuurd door de
groep van 20 GGZ-psychologen, alsmede nog een aantal brieven van de andere
belangenorganisaties zoals het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd
Geweld ( KTGG), Werkgroep Spotlight en Stichting Misbruikt!. Al deze brieven zijn terug te
vinden in de tijdlijn dan wel de uitgebreide bronnenlijst.

DEF PDF Gecombineerde Bronnenlijst Alwareness TV 2024 + Tijdboek LuMens S1A13 2022 2

Uiteindelijk heeft er op 6 maart 2024 een Commissiedebat Kindermisbruik en Seksueel
Geweld plaatsgevonden in de Tweede Kamer, waarna op 13 maart 2024 nog een
(zogeheten) Tweeminutendebat heeft plaatsgevonden, waarin 9 moties zijn ingediend
door diverse Kamerleden. De linkjes naar de agenda, de debatten en de woordelijke
verslagen kunnen hieronder worden geraadpleegd.

Commissiedebat Seksueel Geweld en Kindermisbruik d.d. 6 maart 2023 van 10.00-
14.00 uur

Naar aanleiding van beide debatten zijn Patricia Mensink en Maria-Louise Genet in
gesprek gegaan over de hele gang van zaken rondom het rapport van de Commissie
Hendriks en het politieke proces hieromheen. Door middel van een reconstructie wordt
inzichtelijk gemaakt hoe dit soort ernstige zaken telkens weer in de Doofpot kunnen
belanden.

Wat er in deze uitzending van Alwareness TV wordt behandeld

 1. Het verzoek om een separaat commissiedebat (waarin alléén het rapport van de
  Commissie Hendriks en het rapport over het functioneren van de LEBZ zouden
  worden besproken), is tot driemaal toe afgewezen; waardoor de belangrijkste
  onderwerpen op de agenda uiteindelijk ondergesneeuwd zijn geraakt. Alle 3 de
  fragmenten worden in beeld gebracht.
 2. In de uitzendingen zitten 9 fragmenten uit 5 verschillende politieke vergaderingen
  of debatten. Daarbij kan gedacht worden aan procedurevergaderingen,
  commissiedebatten, plenaire debatten en de regeling van werkzaamheden
 3. Ook komen diverse brandbrieven van de 4 verschillende belangenorganisaties
  aan bod.
 4.  Voorts wordt de brief d.d. 12 maart 2024 van de Vereniging van
  Onderzoeksjournalisten (VVOJ) besproken, waarin het verzoek is opgenomen tot
  terugplaatsing van alle Argos-uitzendingen die de VPRO/Human kort voor het
  Commissiedebat zonder gegronde redenen verwijderd heeft.
 5. Er wordt ingegaan op 2 van de 9 moties die zijn ingediend na het
  Commissiedebat Seksueel Geweld en Kindermisbruik, te weten de motie van
  NSC over de oprichting van expertisecentrum/meldpunt (aangenomen) en een
  motie van FVD over de noodzaak voor een 2nd opinion (aangehouden).
 6. Ook wordt er gewezen op “opmerkelijke” lichaamstaal van bepaalde Kamerleden
  dan wel het totale gebrek aan kennis over dit precaire dossier bij een aantal
  Kamerleden.
 7.  De motie met betrekking tot het laten uitvoeren van een 2nd opinion is uitgesteld
  tot na de zomer van 2024.

Call to action

Verzoek om de uitzending zoveel mogelijk te verspreiden teneinde
slachtoffers te helpen om alsnog een onafhankelijk onderzoek uit te kunnen laten
voeren.

Kijkwijzer

Op 10 november 2022 heeft Maria-Louise Genet reeds een aflevering opgenomen met
Ferdinand van der Neut over dit onderwerp (bij het platform Tijdboek LuMens). In dat
gesprek wordt gekeken naar de aanleiding, de totstandkoming en de gang van zaken
rondom de Commissie Hendriks die naar aanleiding van het programma Argos van de
VPRO een onderzoek is gestart naar georganiseerd ritueel misbruik. Zie hier een
uitgewerkte bronnenlijst.

Teneinde niet onnodig in herhaling te vallen, wordt hierbij aanbevolen om éérst deze aflevering van Tijdboek LuMens d.d. 10 november 2022 te bekijken (hier te
bekijken Podcast Maria-Louise Genet | Tijdboek LuMens, alvorens de aflevering van
Alwareness TV d.d. 20 juni 2024 te bekijken.

Feitelijk gezien kunnen er drie periodes worden onderscheiden

 1. Periode 1: 27 juni 2020 – 21 december 2022 (Uitzending VPRO/HUMAN Argos
  “Glasscherven en Duistere Rituelen” tot aan de oplevering van het Rapport
  Commissie Hendriks)
 2.  Periode 2: 22 december 2022 – 5 maart 2024 (Oplevering Rapport Commissie
  Hendriks tot aan de dag voorafgaand aan het Commissiedebat Kindermisbruik en
  Seksueel Geweld)
 3. Periode 3: 6 maart 2024 – heden (Commissiedebat Kindermisbruik en Seksueel
  Geweld en relevante gebeurtenissen die nadien nog hebben plaatsgevonden)

  Periode 1 wordt uitvoerig besproken in de aflevering van Tijdboek LuMens en periode 2

  en 3 komen aan bod in de aflevering van Alwareness TV. Bij beide afleveringen is een
  tijdlijn en een bronnenlijst gemaakt.

  Voor de overzichtelijkheid is hier de samengestelde lijst te raadplegen:

  DEF PDF Gecombineerde Bronnenlijst Alwareness TV 2024 + Tijdboek LuMens S1A13 2022 2

  1993: Commissie Hulsenbek
   

  In 1993 werd in opdracht van het Ministerie van Justitie, de Inspectie Jeugdhulpverlening
  en de Geneeskundige Inspectie van Geestelijke Volksgezondheid de “Werkgroep Ritueel
  Misbruik” (commissie-Hulsenbek) in het leven geroepen. De aanleiding voor het
  oprichten van deze werkgroep was onder andere dat er in 1992 bij de Inspectie
  Jeugdhulpverlening van de Ministeries van WVC en Justitie, meldingen binnen kwamen
  van instellingen voor jeugdhulpverlening die betrekking hadden op ritueel misbruik bij
  kinderen. Hoewel de autoriteiten nu formeel op de hoogte waren van sadistisch ritueel
  misbruik, werden er nog geen stappen ondernomen.
  De werkgroep werd pas ingesteld nadat de media, op basis van het proefschrift van psycholoog Suzette Boon over meervoudige persoonlijkheidsstoornissen (MPS) in Nederland, schreef dat sadistisch ritueel misbruik in Nederland voorkwam. De Werkgroep definieerde ritueel misbruik als volgt: ‘Met rituelen omgeven en in groepsverband uitgevoerd seksueel sadisme jegens meerdere kinderen in combinatie met extreme vormen van fysiek geweld en bedreiging.’ In 1994 deed de werkgroep verslag van haar bevindingen en als conclusie werd gesteld dat signalen over ritueel misbruik bekend waren vanuit politieonderzoek, maar dat tot dan toe nooit harde bewijzen waren gevonden. De werkgroep gaf daarnaast een aantal aanbevelingen aan haar opdrachtgevers, zoals het oprichten van een Beraad, om op langere termijn signalen en rapportages rond ritueel misbruik te blijven volgen. Tien jaar later bleek dat er niets was gedaan met de aanbevelingen aan het Ministerie en de Inspectie. Dit was de aanleiding voor een kleine groep particulieren om in 2005 de Stichting Alternatief Beraad op te richten, als alternatief voor het door de werkgroep
  beoogde Beraad. In 2019 ging de naam over in het Kenniscentrum Transgenerationeel
  Georganiseerd Geweld (Kenniscentrum TGG). De voorzitter van Kenniscentrum TGG, Anne de Vries, werd op 8 september 2022 door Tijdboek LuMens geïnterviewd (Podcast Anne de Vries | Tijdboek LuMens)
  In 2021 werd er naar aanleiding van het radioprogramma Argos van de VPRO een nieuwe commissie opgericht. Dit betreft de Commissie Hendriks. In acht stappen zet deze video van 10 november 2022 uiteen hoe deze commissie tot stand is gekomen en waarom er grote vraagtekens zijn over de onafhankelijkheid van deze commissie.

  Tijdlijn en achtergrond

27 juni 2020: Uitzending Argos ‘glasscherven en duistere rituelen’

Argos komt met een radio-uitzending over hun onderzoek naar georganiseerd seksueel
geweld. Sanne Terlingen en Huub Jaspers, die het onderzoek uitvoerden, hebben
uitgebreide verhalen verzameld van mensen die aangeven slachtoffer te zijn van
georganiseerd seksueel geweld. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal
via een online vragenlijst, die met behulp van verschillende experts werd opgesteld. De
deelnemers spreken over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en
sekten. Honderdveertig daarvan vertellen over misbruik met rituele kenmerken. Bij
verdere analyse stuitte Argos op opvallende overeenkomsten in tijd, plaats en personen
in de verhalen van de respondenten. Het betreft hier ook hooggeplaatste ambtenaren
van Justitie. In de uitzending is onder andere te horen hoe een schuur in de bollenstreek,
die door meerdere slachtoffers aangewezen wordt als één van de locaties, op een
merkwaardig moment in vlammen opgaat. In de uitzending komen ook buitenlandse
experts aan het woord. Johannes Rörig, die door de Duitse regering is benoemd als
nationaal commissaris tegen kindermisbruik, geeft aan te geloven dat ritueel
georganiseerd seksueel geweld bestaat. Criminoloog Michael Salter die de Australische
politie adviseert, bevestigt ook het bestaan van dergelijke vormen van misbruik. Hij heeft
zelf een crime-scene gezien waar dierenbloed over de muren was gespoten en overal
symbolen getekend waren. In sommige gevallen waren dezelfde symbolen op  de
lichamen van de slachtoffers gebrand.
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html

5 oktober 2020: Motie onderzoek naar georganiseerd seksueel sadistisch misbruik
van kinderen ingediend

Naar aanleiding van o.a. de uitzending van Argos dient Tweede Kamerlid Niels van den
Berge (GL) samen met Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) een motie in. In
de motie wordt de regering verzocht ‘een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar
de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen en daarbij
ervaringen van overlevenden van ritueel misbruik en hun therapeuten te betrekken zodat
de uitkomsten betrokken kunnen worden bij een effectieve opsporing van deze
netwerken’, ruim 25 jaar na het eerder genoemde onderzoek van de commissie-
Hulsenbek.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z17987&did=2020D38 889

Motie wordt aangenomen

5 oktober 2020: Motie onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het
Landelijke Expertisebureau Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) ingediend

Een tweede ingediende motie verzoekt de regering ‘een onafhankelijk onderzoek te laten
uitvoeren naar de wetenschappelijke onderbouwing en de visie, de rol en taakopvatting,
de officiële en onofficiële doelstellingen van de LEBZ, de werkwijze en de resultaten van
de afgelopen jaren. De motie stelt onder meer ‘dat er discussie is ontstaan over de
wetenschappelijke onderbouwing en de al dan niet eenzijdige visie van de LEBZ, over
het expliciete doel van de LEBZ om onterechte beschuldigingen te voorkomen en over
de effectiviteit van de LEBZ bij de aanpak van ernstig misbruik van kinderen’.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z17987&did=2020D38889

Motie wordt aangenomen

24 februari 2021: Wetenschappelijk Onderzoek – en Documentatiecentrum geeft
onderzoeksopdracht terug

Het Kenniscentrum TGG heeft in een brief haar hulp aangeboden aan het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Op 24 februari laat het
WODC weten dat zij het onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen
niet gaat uitvoeren. De reden: ‘Het WODC heeft de mogelijkheden voor het uitvoeren
van een dergelijk onderzoek onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat het
onderzoek niet op een methodologisch verantwoorde manier kan gebeuren en dat de
uitkomsten daarom van onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit zullen zijn’. Uit
correspondentie tussen het Kenniscentrum TGG en het WODC blijkt echter dat het
WODC al in november 2020 het onderzoek heeft teruggegeven. Opmerkelijk is dat de
Tweede Kamer hierover niet tijdig wordt geïnformeerd. Het opzetten van het onderzoek
heeft dus 3 maanden stil gelegen.

25 maart 2021: Minister Grapperhaus stelt onderzoekscommissie in

Minister Grapperhaus laat in een Kamerbrief weten dat hij, in vervolg op de afwijzing van
het onderzoek door het WODC, zelf een commissie instelt.
De opdracht luidt: ‘Verzamel de beschikbare informatie omtrent het genoemde fenomeen
van georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen door gebruik te maken van
zoveel mogelijk bronnen (inclusief slachtoffers, therapeuten, wetenschappelijke bronnen
en deskundigen op dit specifieke terrein). Geef op basis van de bevindingen een advies
aan de opsporing. Geef daarnaast op basis van de bevindingen een advies over het
instellen van een meldpunt.’

De motie vroeg echter om het volgende: ‘Verzoekt de regering, een onafhankelijk
onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch
misbruik van kinderen en daarbij ervaringen van overlevenden van ritueel misbruik en
hun therapeuten te betrekken zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij een
effectieve opsporing van deze netwerken.‘

De opdracht verschilt op 3 belangrijke punten van het verzoek in de motie:

In de motie is gevraagd om een onafhankelijk onderzoek.
De commissieleden zijn echter rechtstreeks door de top van Justitie gekozen, zonder inspraak van de
slachtoffers.

In tegenstelling tot de motie, zegt de onderzoeksopdracht niets over onderzoek
naar de omvang van het georganiseerd sadistisch misbruik. Dit is een echter een
wezenlijk onderdeel.

Adviezen voor de opsporing’, is iets anders dan de uitkomsten betrekken bij een
‘effectieve opsporing van netwerken’ zoals de motie vraagt. Juist de opsporing
van netwerken is zo essentieel.

1 April 2021 – Aanstelling commissieleden door minister Grapperhaus

Dhr. prof. dr. Jan Hendriks en mevrouw dr. Anne-Marie Slotboom worden gekozen als
voorzitter en commissielid. Met de keuze om zelf de voorzitter en het eerste
commissielid aan te stellen, gaat de minister voorbij aan het uitdrukkelijke verzoek van
het Kenniscentrum TGG en van de groep behandelaars uit de GGZ, om het instellen van
de commissie volledig uit handen te geven én bij de slachtoffers na te vragen of zij in de
voorgestelde samenstelling van de commissie durven te praten. Dit onderzoek staat of
valt namelijk met het vertrouwen dat slachtoffers hebben in de echte onafhankelijkheid
en on-bevooroordeeldheid van de commissieleden. Als er niet voldoende slachtoffers
durven te praten – vooral zij die veel weten over betrokkenheid van hooggeplaatsten –
zal dit onderzoek niet de informatie geven die nodig is.

Dhr. prof. dr. Jan Hendriks is omstreden
De belangengroepen vragen om meerdere redenen om de voorzitter Hendriks te
vervangen, met als voornaamste reden zijn pleidooi om kinderpornobeelden te gebruiken
voor wetenschappelijk onderzoek naar terugval bij daders van pedoseksuele misdrijven.

https://www.parool.nl/nieuws/hoogleraar-stel-gemanipuleerde-kinderporno-beschikbaar~b3beeef9/

De belangenvereniging Spotlight schreef hierover: ‘naast dat dit ethisch gezien ver over
de grens is, is voor ons het belangrijkste punt dat het getuigt van een enorm gebrek aan
empathie voor de slachtoffers van seksueel misbruik.’ Daarnaast beweert Hendriks in
een ander artikel (op onbegrijpelijke gronden) dat het verbod op de pedofielenvereniging
Martijn kans op kindermisbruik kan vergroten. Terwijl het expliciete doel van de
pedofielenvereniging was om seksueel misbruik van kinderen maatschappelijk en
wettelijk aanvaardbaar te maken.
Hoogleraar: Verbod Martijn kan leiden tot nieuw misbruik | RTL Nieuws | RTL.nl
In een interview met Folia van de UvA blijkt dat Hendriks al een aantal vooringenomen
standpunten heeft over de betrouwbaarheid van de aangifte en over de zogenaamde
‘hervonden herinneringen’.
UvA’er Jan Hendriks leidt onderzoekscommissie georganiseerd sadistisch kindermisbruik – Folia
Dergelijke standpunten en uitspraken maken Hendriks ongeschikt als onafhankelijk
deelnemer, laat staan als voorzitter van deze commissie.

16 september 2021: Commissiedebat Justitie en Veiligheid over kindermisbruik en
seksueel geweld

In een debat voeren Michiel van Nispen, Gideon van Meijeren en Don Ceder het woord
over de commissie Hendriks. Van Nispen en Ceder vragen waarom onderzoek naar de
omvang van een eventueel netwerk uit het onderzoek is weggelaten, wat wel in de motie
was gevraagd. Ferd Grapperhaus, de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, zegt
in zijn antwoord ter plekke toe dat onderzoek naar de omvang van het netwerk alsnog
zal worden toegevoegd aan de motie. Van Meijeren benadrukt dat de commissie
Hendriks op geen enkele wijze een onafhankelijke commissie is, omdat zij door Justitie is
aangesteld terwijl juist ook ambtenaren van Justitie door slachtoffers als dader worden
aangewezen. Van Meijeren geeft aan dat hij hiertoe een nieuwe motie zal
indienen. https://www.youtube.com/watch?v=1A3wvbbgBKs&t=259s

16 oktober 2021: Brandbrief behandelaars: ontbind de commissie Hendriks en stel
een onafhankelijke commissie aan

In deze brief geeft een groep van 20 GGZ-behandelaars de redenen op waarom de
meeste slachtoffers in deze commissie niet durven te praten. De groep verzoekt de
Tweede Kamer met klem om deze commissie op te heffen en een nieuwe, van Justitie
onafhankelijke, commissie aan te stellen. Dit is namelijk waar de eerste motie al om
vroeg. Daarbij benoemen ze opnieuw concrete randvoorwaarden die nodig zijn om tot
een commissie te komen die het vertrouwen van slachtoffers verdient.
https://www.lichtopsrm.com/brandbrief/

3 november 2021: Kamerdebat kamerlid Van Meijeren en minister Grapperhaus
over motie Van Meijeren

https://www.youtube.com/watch?v=ToEItzFzSjM&t=262s

15 november 2021: uitzending 2-DOC documentaire

Op deze datum heeft BNN/VARA een documentaire uitgezonden met de naam “The
Children in the Pictures”: https://www.2doc.nl/documentaires/2022/11/the-children-in-the-pictures.html

Het Australische Task Force “Argos” is een politieonderzoeksteam dat zich inzet voor het
redden van kinderen van online seksueel misbruik, de snelst groeiende vorm van zware
criminaliteit ter wereld. Onder leiding van rechercheur-inspecteur Jon Rouse besteedt het team elk moment van de dag aan het doorzoeken van enorme hoeveelheden materiaal met seksueel misbruik
van kinderen, op zoek naar essentiële aanwijzingen die hen kunnen helpen de jonge
slachtoffers te redden. En naarmate de technologie zich ontwikkelt, neemt ook de
bedreiging voor de kinderen toe.

7 december 2021: Gewijzigde motie Van Meijeren

In deze motie vraag Van Meijeren om ten behoeve van het onderzoek naar sadistisch
ritueel kindermisbruik een nieuwe, onafhankelijke commissie in het leven te roepen en
de huidige commissie te ontbinden. Allereerst omdat de minister van Justitie de
onderzoekscommissie heeft ingesteld en alle leden heeft benoemd, dit terwijl
uitgerekend ook hooggeplaatste ambtenaren van het Ministerie van Justitie van misbruik
worden beschuldigd. Ten tweede omdat de groep belangenbehartigers van slachtoffers
in een brandbrief de noodklok hebben geluid over het gebrek aan onafhankelijkheid van
de commissie. En tot slot omdat het nut van dit onderzoek staat of valt bij het vertrouwen
dat slachtoffers in de commissie hebben, zodat zij veilig en vrijuit kunnen spreken, ook
over mogelijk misbruik door hooggeplaatste ambtenaren.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31015-239.pdf

15 december 2021: Tussenrapportage Commissie Hendriks

Update betreft de afronding van de Commissie Hendriks: De onderzoekscommissie zal
haar werkzaamheden niet in april, maar uiterlijk 1 juli 2022 afronden.

Uitstel onderzoeksrapport

Er blijkt meer tijd nodig te zijn. Een latere toezegging wordt zelfs november 2022 en
uiteindelijk blijkt, ten tijde van dit schrijven, dat het rapport pas op 21 december 2022 is
opgeleverd. Hier kunt u het rapport raadplegen: Tijdelijke onderzoekscommissie
Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (commissie Hendriks) | Ministerie
van Justitie en Veiligheid | Rijksoverheid.nl

Daarnaast is in januari 2023 het rapport over de Landelijke Expertisegroep Bijzondere
Zedenzaken verschenen. Hier kunt u het rapport raadplegen: Onderzoek taken en
taakuitvoering Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken | Rapport |
Rijksoverheid.nl

Gang van zaken na aflevering onderzoeksrapport

Eerder hebben we al gezien dat het rapport al behoorlijk lang op zich heeft laten wachten
en dat er ook heel wat haken en ogen zaten aan de samenstelling van deze Commissie
en de vraag hoe onafhankelijk deze commissie eigenlijk is. Het getreuzel heeft niet
bepaald een gevoel van urgentie laten zien en geeft daarom geen enkel vertrouwen aan
de slachtoffers.

De hoop bestond daarom dat er iets gedaan zou worden met alle kritieken dat er spoedig een debat zou plaatsvinden over beide rapporten. Het tegendeel bleek
echter waar. Ook dit proces heeft weer bijna 2 jaar in beslag genomen voordat er
eindelijk een debat heeft plaatsgevonden. Het is nog maar de vraag of de slachtoffers
hier uiteindelijk iets aan zullen hebben? Het lijkt erop dat men 4 jaar na dato alleen maar
voor elkaar heeft gekregen dat er nu een instructie ligt om een nieuw meldpunt op te
richten waar slachtoffers hun verhaal kunnen doen.

Op 13 maart 2024 zijn er tijdens het Tweeminutendebat Seksueel Geweld en
Kindermisbruik  9 moties ingediend door diverse Kamerleden: Tweeminutendebat
Seksueel geweld en kindermisbruik (CD 6/3) | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Aangehouden motie van Kamerlid Van Meijeren (34 843, nr. 107)

Op dinsdag 20 maart 2024 zijn er 7 van de 9 moties in stemming gebracht. Er zijn zowel
moties aangenomen als verworpen. Daarnaast zijn er nog 2 moties aangehouden. De
belangrijkste aangehouden motie gaat over het verzoek om een 2nd opinion: Seksuele
intimidatie en geweld | Tweede Kamer der Staten-Generaal

De tekst van de motie luidt als volgt:

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het door de commissie-
Hendriks verrichte onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik niet voldoet aan de
minimale eisen die daar redelijkerwijs aan gesteld mogen worden; constaterende dat alle
belangengroepen uit het werkveld forse kritiek hebben geuit op de wijze waarop dit
onderzoek is ingesteld en uitgevoerd; roept de regering op een second opinion te laten
uitvoeren door een onafhankelijke commissie, met inachtneming van de namens de
slachtoffers geschetste randvoorwaarden zoals uiteengezet in de aan de Kamer
gezonden brandbrief, en gaat over tot de orde van de dag”

Deze motie zal vermoedelijk in het najaar van 2024 in stemming worden gebracht.

Oproep aan de kijker

Wij vragen U om deze uitzending zoveel mogelijk te delen met familie en vrienden,
buren, lokale politici en anderen, zodat de kans op het uitvoeren van een Second
Opinion vergroot wordt en daarmee dit onderwerp niet wederom meteen weer in de
Doofpot belandt.

Tot slot: Nederland speelt een centrale rol

Bij de totstandkoming en de procesgang van de onderzoekscommissie Hendriks naar
georganiseerd sadistisch ritueel misbruik, wordt duidelijk dat regering en de Tweede
Kamer tekortschieten in het adequaat reageren op informatiebronnen, zoals
brandbrieven van slachtoffers. Dat de aanpak in Nederland over het algemeen tekort
schiet blijkt ook uit de omvang van kindermisbruik in Nederland. Zo is Nederland
wereldwijd nummer 1 in het hosten van kinderporno wereldwijd. Maar liefst 77% van alle
kinderporno staat op Nederlandse servers, de nummer 2 op deze lijst is de Verenigde
Staten met 5%. Geographical Hosting of Child Sexual Abuse – IWF

Wie is Maria-Louise Genet?

Maria-Louise is een geboren en getogen Amsterdamse en ging na het gymnasium
Rechten studeren. Na haar studie ging ze de advocatuur in met een specialisatie in
personen- en familierecht en kreeg onder andere te maken met ondertoezichtstellingen en
uithuisplaatsingen. Hierdoor kwam ze al snel in aanraking met de grote problemen binnen
de jeugdzorg. Na een periode van ruim 7 jaar advocatuur werd ze docent Rechten aan
de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook werkte aan een proefschrift over
eiceldonatie en het risico van reversed human trafficking (omgekeerde mensenhandel).
In 1996, toen ze 13 jaar oud was, werd ze net als de rest van de wereld opgeschrikt door
de gruwelijke misdaden, en uiteindelijke arrestatie van de Belgische Marc Dutroux. Uit
diverse onderzoeken bleek destijds dat Dutroux geen geïsoleerde einzelganger was,
maar banden had met de georganiseerde misdaad. Ondanks een overvloed aan bewijzen
zijn al deze onderzoeken voortijdig stilgelegd. In 2006 las Maria-Louise het boek ‘Ik was
twaalf en ik fietste naar school, tachtig dagen in de kelder van Dutroux’ van Sabine
Dardenne. Dit was de aanleiding voor haar om zélf onderzoek te gaan doen naar
kinderhandel en kindermisbruik. De afgelopen 20 jaar heeft ze meer dan 80
getuigenissen bekeken van overlevenden van ritueel misbruik. Ze kwam tot de conclusie
dat deze vorm van misbruik wel degelijk bestaat en dat alle onderzoeken naar zaken die
aan het licht kwamen vroegtijdig werden stilgelegd en in de doofpot verdwenen. We
kunnen er niet meer omheen en we mogen er niet langer voor blijven wegkijken, aldus
Maria-Louise.

Met speciale dank  aan de overige vrijwilligers van de Denktank Seksueel Geweld en Kindermisbruik

Bronnenlijst:

DEF PDF Gecombineerde Bronnenlijst Alwareness TV 2024 + Tijdboek LuMens S1A13 2022 2

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button