Columns

Ketenaansprakelijkheid

Het was tot voor kort onvoorstelbaar hoeveel actoren zich bewust grof schuldig gingen maken aan geldGEweLD, het bekende ongekende onrecht rapport heeft alleen een klein aantal daarvan bloot gelegd.

In de casus Redczus, die bekendheid kreeg als Cashman kan men alle actoren op 1 poster zien, die bewust het wettige betaalmiddel, de contanten criminaliseerden en hem grof dupeerden ten voordele van de onwettige digitale €.

Als de lopende rechtszaken die hij tegen een 3 tal actoren heeft aangespannen nu na het publiceren van het rapport Ongekend onrecht geen rechters tot gezond verstand helpen zal hij tegen de Staat der Nederlanden een zaak moeten beginnen, immers zijn zij degene die al lang iets tegen het geldGEweLD hadden kunnen doen.

Alle actoren zitten in 1 keten verbonden aan elkaar, dat noemt men in de economie als er een dergelijke samenspraak is een collusie en anders wel een complot. Gewild of ongewild een dergelijk lange keten na zoveel jaren processen tegen hun gevoerd hebbende, 3 grote koffers vol aan rechtsdossiers, vertellen de werkelijkheid die men tot heden in de doofpot heeft bewaard.

Het geldGEweLD onrecht is een verdienmodel geworden, ze schuiven elkaar de boetes en beslagleggingen toe.

Geachte democraten,
Naar aanleiding van een aantal kwesties m.b.t staatsrechtelijke en onrechtsstatelijke zaken wil ik aan u een aantal vragen voorleggen die ook aan het panel van het Montesquieu instituut zijn voorgelegd. U om uw mening, standpunt vragen, als u wilt, omdat ik graag de uitkomst, overdenkingen daarvan aan de panelleden van het debat over hoe toekomstbestendig de Grondwet is, wil sturen nu de debat tenminste tot 19 april is uitgesteld.

Tevens zal in de tussenliggende fase op de website van het instituut gediscussieerd worden over de meest interessante vragen, dus is uw bijdrage relevant immers brengen slechte weten zo kan ik aantonen veel ketenaansprakelijkheden met zich mee.

Als ervaringsdeskundige heb ik al tientallen rechtszaken moeten voeren tegen het onrecht als plichtethicus.
Volgens mijn ervaringen, en het Gerechtshof van Leeuwarden heeft mij van smaad vrijgesproken van de aanklacht waarbij ik dezen verrotte bestuurscultuur noemde, die is namelijk ongerechter en veel omvattender dan in het rapport Ongekend onrecht beschreven is.

Gewild en /of ongewild complot?
Collusie van onrechts actoren, namelijk anders kunnen de precies in elkaar passende tandwielen van het geldGEweLD zoals ik de samenhang van alle actoren kan bewijzen niet anders geduid worden. En alle tandwielen, raderen van de gesmeerd lopende onrechtsmachine bestaan nog steeds.

Vind u dat alle tandwielen die aan het licht zijn gekomen en /of nog komen verboden horen te worden en als men deze wet overtreed dat degene dan op staande voet ontslagen kunnen worden, dit betekend dat ook de immuniteits- wet Artikel 3 van de Grondwet ter discussie komt te staan?

Niemand verdient een immuniteitstitel (een vrijstelling van rechtsvervolging)
Omdat alle mensen imperfect zijn is in de rechtsgeschiedenissen wereldwijd gebleken dat degene die zich achter de immuniteitswetten kunnen verschuilen ook daarvan misbruik maken en hun imperfecte kanten van hun karakters juist door deze immuniteitswetten ondersteunt worden, vaak pas daardoor ontstaan, als u wilt, zij dus hun trouw aan het kwaad ermee verbinden , en daardoor tot de te kwader trouwe kwesties makkelijker kunnen worden verleid.

Omdat we allen imperfect zijn kunnen onze wetten ook niet absoluut perfect zijn maar dit betekent niet dat we steeds uitzonderingen in wetten moeten willen maken, immers doet men in het artikel 1 van de Grondwet annex onze wetboeken het doen voorkomen alsof allen gelijkwaardige rechten bezitten. De uitzonderingen voor de belastingparadijsbezoekers, rechters, politici, het koninklijke huis, geldGEweLD actoren enz. enz. staan op gespannen voet met het gelijkwaardigheidsbeginsel.

Dat de feodale regent, die altijd het gezag had over de rechtspraak zich zelf vroeger een vrijstelling van rechtsvervolging heeft toegekend kan nu niet meer relevant zijn, ook niet in de rechtspraak. Rechters zijn namelijk ook maar mensen die in staat zijn gebleken tot alle misdrijven die anderen ook begaan, en alleen al de duizenden uitspraken in de toeslagen affaire tonen al aan dat deze rechters het onrecht ondersteunden.

Hoe denkt u over het schrappen van het wetsdeel immuniteit, Artikel 3 in de Grondwet?
Hoe denkt u over het schrappen van het Artikel 120 van de Grondwet?

Zelfs als er een echt democratisch bindend correctief referendum komt behoort volgens mijn democratische rechtsbegrippen het Artikel 120 geschrapt te worden.

Uit de toeslagenaffaire en mijn bevindingen is gebleken dat de legislatieve met de executieve en de judicatieve maar ook onderling allen met de media en handlangers vreemd gaan, een affaire hebben, zie tekening rouwkaart zonder rand , men al te vaak vanwege machtsbelangen de onschuldige Vrouwe Justitia aanrand en /of verkracht, men dus de scheiding der machten niet respecteert.

Maar deze weeffouten in de constitutie die juist de hoereerders kunnen plegen omdat de architectuur niet verbeterd word , niemand daardoor aangeklaagd kan worden verwijzende naar de diplomatenstatus, die zelfs voor moorden niet aangeklaagd kunnen worden, zelfde laken zelfde pak is.

Onderzoekers zullen uit een enorme hoeveelheid aan dossiers (niet ontvankelijk verklaringen) kunnen bewijzen dat het artikel 120 veel rechten van mensen geschaad heeft omdat de grondrechten (Grondwet) niet op de Nederlandse Rechtbanken getoetst mogen worden. Dit betekend voor een democratie dat die op sterven na dood is, feitelijk dood door schuld is ontstaan en men kunstmatig de in coma liggende patiënt voor machtsbelangen met al het omfloerst taalgebruik ( taalfraude)aan het leven houd !

Hoe denkt u dat wat deze kwestie betreft verbeterpunten er uit kunnen zien?
De 5e macht, de Geldmacht, die onafhankelijk zoveel als ze wil vanwege haar eigen toegekende wereldwijde jurisdictie (BIS in Basel is een Staat in een Staat) rechtsschennis mag plegen waartegen geen rechter of 1 van de andere 4 machten tot heden durft op te treden, deze macht kan ook tot heden niet democratisch gecontroleerd worden en misbruikt feitelijk dagelijks haar macht.

Het gaat nu te lang duren om mijn 3 grote koffers vol ervaringen (rechtsdocumenten) tegen deze geldmacht op te sommen en ik wil mij beperken tot een kort geding uitspraak die ik tegen de gemeente Leeuwarden heb aangespannen omdat deze eerst wel een geldgarantie heeft verstrek maar toen bleek dat men vals geld via haar loket heeft verstrekt deze beschikking heeft herzien.

De geldgarantie de inhoud dat men bij de uitgave van de coupures de serienummers erbij levert ondertekend door een rechtsgeldige persoon. De ING heeft die geldgarantie ook aan mij verstrekt maar ook in overleg met de gemente Leeuwarden later ingetrokken toen er vals geld tussen bleek te zitten, net zoals bij de gemeente, en DNB wilde geen reçu met serienummers leveren voor de pinautomaten waaruit namelijk ook hier en in het buitenland is gebleken dat ook daaruit vals geld verstrekt werd.

De voorzieningenrechter uitspraak is illustratief voor een groot aantal andere zaken, men vond dat er over een geldgarantie niets in de wet stond en zodoende werd de gemeente Leeuwarden vrijgesproken. De zogenaamd onafhankelijke rechter stelde dat ik dat maar aan de wetgevers moest vragen, wat ik ook gedaan heb. Maar blijkbaar willen veel rechters niet hun gezonde verstand gebruiken en verschuilen ze zich liever achter regeltjes.

En de later erbij betrokken politiek heeft nog steeds niets verbeterd, men is wel al jaren lang met een nieuwe bankconcessie bezig maar blijkbaar is er veel wisselgeld in de kas waaruit voor alle partijen/portefeuillehouders genoeg geld en zaken in te wisselen zijn.

De moderne vals geld affaire heeft diverse gezichten zoals ook het feit dat de digitale € geen wettig betaalmiddel is. Ik moest zelf de bankpresident, de heer Knot met een dagvaarding dreigen voordat ik als rapporteur corruptiebestrijding en integriteitsvraagstukken onderstaande bevestiging kreeg van een gerucht dat maar niet verstomde.

Vanwege de hoeveelheid aan onrechtgevolgen die uit deze vals geld affaire ontstonden zal ik in het kort een aantal weergeven.

Wat begon met een aangifte wegens een ontvangen vals geld biljet, immers ben je wettelijk daartoe verplicht en waarop vreemd genoeg het OM, zelfs de hoofdofficier van Justitie , verbazingwekkend bij navraag niet veel anders mee deed dan het in de doofpot te stoppen en ook de Rijkspolitie geen verantwoording wilde afleggen heeft uiteindelijk de afgebeelde hoeveelheid onrecht actoren, zie op het poster, deze hoeveelheid van (ketenverantwoordelijken) bloot gelegd.

Op bovenstaande illustratie zijn alle actoren die intussen bij een groot aantal rechtszaken betrokken zijn als geldGEweLD tandwiel actoren afgebeeld, feitelijke onrechtgevolgen op elkaar en via elkaar ontstaan vanwege het feit dat de Cashman alleen met het wettige betaalmiddel wil betalen werd zijn leefwijze als plichtethicus zelfs gecriminaliseerd.

Hoe mag het bestaan dat alle actoren één front zijn als het er om gaat om het onwettige betaalmiddel, namelijk de digitale € te willen legitimeren en het enige wettige betaalmiddel dat ik bij deze actoren wilde gebruiken tegen mij gebruikten om mij grof te duperen?

De bankenaffaire van 2008 ging daaraan vooraf plus zwijggeld dat mij schriftelijk per fax nota bene door het bestuur van de Friesland Bank m.b.t. een veilingfraude (vastgoed) zaak is aangeboden waardoor ik met de duistere zaken van het geldGEweLD van de Geldmacht te maken kreeg. Ik moest zelf de deken van de advocatuur in deze zaak voor het tuchtrecht slepen en hij verloor daardoor zijn prominente functie als deken.

Persoonlijk heb ik toen van de ING geëist, ik verhuisde toen mijn bankrekening van de FrieslandBank naar de ING dat ze met mijn geld niets zonder mijn toestemming mochten doen. Van de heer Hamer voorzitter van de RvB kreeg ik toen een brief waarin hij stelde dat de ING als ik de contanten stortte zij het wettige betaalmiddel zich toe-eigenden en ik alleen een vordering op de ING aan overhield. Daarmee was ik het niet mee eens en toen resteerde mij alleen om elders op zoek te gaan, maar geen bank wilde van mijn geld afblijven men wilde speculeren, gokken en andere onethische verdienmodellen mee voeden.

Zodoende kwam ik zonder bankrekening te staan.
Met alle gevolgen van dien, zoals dat de zorgverzekeraar de zorgpremie niet meer in contanten wilde ontvangen (de gemeente zit in de RvB van DFZ). Ik mijn tandheelkundige behoeftes zelf moest betalen.
Ik zonder huisarts kwam te staan. Mijn chronische ziekte niet meer met de schildkliermedicijn bij de apotheek kon halen.

Wat hangt mij boven het hoofd qua kosten en gevaren als ik ernstig ziek word?

De energieleverancier ook de premie niet in contanten wilde ontvangen, wij voor 8 dagen in de late koude herfstperiode daarom waren afgesloten tot dat onze zoon intervenieerde.
De SVB mijn AOW al jaren lang niet in contanten wil uitbetalen, ik tot heden geen AOW meer heb ontvangen.
Tevens geen zorgtoeslag meer ontvang oftwel dit nu juist bedoeld is voor de kwetsbaren waartoe ik nu omdat ik zonder inkomen ben, nu behoor. En wat de toeslag affaire aan het licht heeft gebracht is ook op mijn casussen als zorgtoeslag slachtoffer van toepassing er volgden boete op boete tot aan beslagleggingen toe.

Ook de kwijtscheldingen voor de afvalreinigingskosten en waterschapslasten werden niet meer verleend.
Recht hebben en recht krijgen is het spreekwoord, maar dat alle geldGEweLD onrechtgevolgen staatsrechtelijk afgeschermd worden is meer dan een schande, meer dan een staatsrechtelijke affaire, het is te kwader trouw beleid, lijkend op de Rutte doctrine zwijgen al deze Judassen voor hun zilverlingen, zo is gebleken.
Dit is de praktijk en ik ben benieuwd of u suggesties heeft hoe dit verbeterd kan worden.

Hoe kan in de Grondwet een Geldgarantie voor iedereen gewaarborgd worden?

Dit is toch niet teveel gevraagd, immers zijn zoveel levensvragen aan geld gebonden.
Hoe verrot de bestuurscultuur is en staatsondermijnend de Geldmacht haar gang mag gaan blijkt uit het feit dat niemand van de betrokkenen van de 5 machten op onderstaande simpele vragen tot heden wil reageren.

1 Ben ik en ieder volwassen staatsburger verplicht om een bankrekening te openen?
2 Ben ik verplicht om van een particuliere onderneming, wat een bank is, een dienst af te nemen, staat dit
ergens in een wetboek, en als dit ergens staat waar dan?
3. Erkend u het document van DNB d.d. 27.12.2013 waarin duidelijk gesteld is dat de digitale € geen wettig betaalmiddel is , dit document
annex de kwaliteit van hetgeen aan mij is medegedeeld als rechtsgeldig?
4. Bent u het met mij eens dat de wetgever de onwettige status van de digitale € tot heden gedoogd en dat de wetgevers die ik al jaren lang daarover informeer tot heden deze onwettige status niet tot een wettige status hebben veranderd?
5. Behoord de Staat der Nederlanden mijn zelfbeschikkingsrecht gebaseerd op de universele rechten te respecteren namelijk dat ik mij als plichtethicus (deontoloog) niet medeplichtig wil maken aan valsmunterij?

Indien u correspondentie, dossierstukken, van en met de verantwoordelijken, onrecht-plegers wilt ontvangen, de communicatiedrager e-mail heeft mijn voorkeur.
Met meer dan alleen belangstelling zie ik uw reactie, antwoorden en bereidheid om er aan deze wurggreep van onrecht iets te doen, tegemoet,
met gepaste groet,

H.-Jürgens Redczus
( Wanneer onrecht recht word is verzet een plicht. Bertholt Brecht)

Toon meer

Related Articles

2 Comments

 1. Van weten komen wetten
  Door een typfout in mijn bericht Geldgarantie vs geldGEweLD, zie bovenstaande aan de democraten van Nederland waar namelijk één t bij het begrip wetten in de eerste alinea ( Tevens zal in de tussenliggende fase op de website van het instituut gediscussieerd worden over de meest interessante vragen, dus is uw bijdrage relevant immers brengen slechte weten zo kan ik aantonen veel ketenaansprakelijkheden met zich mee. )ontbreekt kwam ik er achter de etymologische samenhang tussen weten en wetten, zie onderstaande uitleg.
  Nu resteren nog de wetswijzigingen zoals die in het bericht staan.
  Elke democraat kan die aanvragen.
  M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam
  weten ww. ‘kennis hebben, begrijpen’
  Onl. witon ‘weten, kennen’ in In uuitton sulun ‘en zij zullen (het) weten’, Got thu uueist unuuiti mine ‘God, u kent mijn onwetendheid’, ik ne uuista ‘ik wist niets’ [alle 10e eeuw; W.Ps.]; mnl. weten [1240; Bern.].
  Os. wēt/witun; ohd. weiz/wizzum (nhd. weiß/wissen); ofri. wāt/witon (nfri. wit(t)e); oe. wāt/witon; on. veit/witum; got. wait/witum; < pgm. *wait/*witum(-), zoals *bait-, *bit- ‘beet, beten’ bij *bītan- ‘bijten’. Uit de stam *wit- + verleden-tijdsuitgang ontstond klankwettig pgm. *wiss-. Doordat de hieruit ontstane vormen (onl. *wisse) door het ontbreken van een dentale occlusief niet meer als verleden tijd herkenbaar waren, werd opnieuw een verleden-tijdsuitgang toegevoegd, en zo ontstond de vorm mnl. wiste.
  Verwant met: Latijn vidēre ‘zien’ (herkenbaar in vele leenwoorden, zie → visie); Grieks eídesthai ‘(ver)schijnen’, ideĩn ‘ontwaren’, eidénai ‘weten, begrijpen’, oida dat oorspr. een digamma (w) in de anlaut had ‘ik weet’ (zie → idee, → idool), hístōr ‘wijze man’ (< pie. *uid-tōr, zie → historie); Sanskrit véda, vidáti ‘weten’, véda ‘(gewijde) kennis’ (zoals in het leenwoord veda ‘heilig boek dat deel uitmaakt van de canon van het hindoeïsme’); Litouws veizdėti ‘zien’, Oudpruisisch waidima ‘wij weten’; Oudkerkslavisch viždą, vidiši, viděti ‘zien’ vědě ‘ik weet’; Oudiers find ‘id.’; Middelwelsh gwnn ‘id.’; Armeens gitem ‘id.’, gtanem ‘vinden’; ‘ik weet’.
  Zie verder nog de Germaanse afleidingen → wet, → wijze, → wijzen en de wrsch. reeds Indo-Europese afleiding → wis ‘zeker’. Ook wijten ‘ten laste leggen’ en verwittigen ‘doen weten’ zijn verwant.

 2. Nu er een enquêtecommissie geïnstalleerd is heb ik alvast de eerste aanvullingen en verbeteringen aan deze commissie gezonden.

  Van: Jürgens Redczus
  Onderwerp: Achtergrondinformatie annex vragen m.b.t. onrechtsgevolgen o.a. zorgtoeslagaffaire en uw voorzitterschap parlementaire enquête
  Datum: 11 februari 2021 13:16:47 CET
  Aan: t.vdlee@tweedekamer.nl

  Geachte heer Van der Lee, annex commissieleden,

  onderstaande schokkende werkelijkheid die ik gisteren al aan de partij van Groen Links heb gezonden leg ik bij deze alvast aan de enquêtecommissie voor en per toeval ontdekte ik vanwege een typefout in de eerste alinea hoe de wet een afgeleide is van weten.

  Van weten komen wetten
  Door een typfout in mijn bericht Geldgarantie vs geldGEweLD, zie onderstande aan de democraten van Nederland waar namelijk één t bij in de eerste alinea in de 2e zin bij wetten ( Tevens zal in de tussenliggende fase op de website van het instituut gediscussieerd worden over de meest interessante vragen, dus is uw bijdrage relevant immers brengen slechte weten zo kan ik aantonen veel ketenaansprakelijkheden met zich mee. )
  ontbreekt kwam ik er achter de etymologische samenhang tussen weten en wetten, zie onderstaande uitleg.
  Nu resteren nog de wetswijzigingen zoals die in het bericht staan en ik hoop dat de commissie op degelijke wetswijzigingen op aan dringt.
  Elke democraat kan die aanvragen.
  M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam
  weten ww. ‘kennis hebben, begrijpen’
  Onl. witon ‘weten, kennen’ in In uuitton sulun ‘en zij zullen (het) weten’, Got thu uueist unuuiti mine ‘God, u kent mijn onwetendheid’, ik ne uuista ‘ik wist niets’ [alle 10e eeuw; W.Ps.]; mnl. weten [1240; Bern.].
  Os. wēt/witun; ohd. weiz/wizzum (nhd. weiß/wissen); ofri. wāt/witon (nfri. wit(t)e); oe. wāt/witon; on. veit/witum; got. wait/witum; < pgm. *wait/*witum(-), zoals *bait-, *bit- ‘beet, beten’ bij *bītan- ‘bijten’. Uit de stam *wit- + verleden-tijdsuitgang ontstond klankwettig pgm. *wiss-. Doordat de hieruit ontstane vormen (onl. *wisse) door het ontbreken van een dentale occlusief niet meer als verleden tijd herkenbaar waren, werd opnieuw een verleden-tijdsuitgang toegevoegd, en zo ontstond de vorm mnl. wiste.
  Verwant met: Latijn vidēre ‘zien’ (herkenbaar in vele leenwoorden, zie → visie); Grieks eídesthai ‘(ver)schijnen’, ideĩn ‘ontwaren’, eidénai ‘weten, begrijpen’, oida dat oorspr. een digamma (w) in de anlaut had ‘ik weet’ (zie → idee, → idool), hístōr ‘wijze man’ (< pie. *uid-tōr, zie → historie); Sanskrit véda, vidáti ‘weten’, véda ‘(gewijde) kennis’ (zoals in het leenwoord veda ‘heilig boek dat deel uitmaakt van de canon van het hindoeïsme’); Litouws veizdėti ‘zien’, Oudpruisisch waidima ‘wij weten’; Oudkerkslavisch viždą, vidiši, viděti ‘zien’ vědě ‘ik weet’; Oudiers find ‘id.’; Middelwelsh gwnn ‘id.’; Armeens gitem ‘id.’, gtanem ‘vinden’; ‘ik weet’.
  Zie verder nog de Germaanse afleidingen → wet, → wijze, → wijzen en de wrsch. reeds Indo-Europese afleiding → wis ‘zeker’. Ook wijten ‘ten laste leggen’ en verwittigen ‘doen weten’ zijn verwant.

  Tevens wil ik de commissie er op attenderen om de invloed van de geldmacht en dat is echt niet alleen DNB nader erbij te betrekken omdat alles waarover ik bewijzen beschik er naar deze macht verwijst en het is daarom niet verbazingwekkend dat men complotten, gewild en /of ongewild aan de regie van deze macht toeschrijft. Ik kan dit complot niet bewijzen maar vind het wel erg toevallig dat deze grootheid geen kras tot nu toe in het rapport heeft opgelopen.

  Iedereen die de dossiers inmiddels heeft bestudeerd weet in ieder geval dat ook met de geldmacht veel niet deugd maar uiteindelijk zijn de wetgevers voor degelijke wetten daarover verantwoordelijk, maar de geldmacht staat blijkbaar boven de wet zo heb ik het in tientallen rechtszaken al moeten constateren.

  Met meer dan alleen belangstelling zie ik uw reactie, antwoorden en bereidheid om er aan deze wurggreep van onrecht iets te doen, tegemoet,

  met gepaste groet,

  H.-Jürgens Redczus

  ( Wanneer onrecht recht word is verzet een plicht. Bertholt Brecht)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button