Ad BroereColumns

Programma’s gericht op gedragsverandering

Het lijkt erop alsof wij in een voorgeschreven werkelijkheid zijn beland. Feiten doen er niet toe, onderzoeken van gerenommeerde wetenschappers worden achteloos terzijde geschoven en het ‘verhaal’ over wat het is mag niet in twijfel worden getrokken. Als je om je heen kijkt dan zie je meer en meer dat het verhaal dermate diep lijkt te zijn doorgedrongen, dat een groeiend aantal mensen er helemaal in geloven.

‘Voorgeschreven werkelijkheid’ veronderstelt nog dat wij iets krijgen opgelegd van bovenaf. Als je echter naar het gedrag van veel mensen kijkt dan krijg je niet de indruk dat er voor hen dwang zit achter de manier waarop ze naar de werkelijkheid moeten kijken. Veel vinden het zwaar en klagen wel, maar de meeste van hen zijn ervan overtuigd dat we hier doorheen moeten en dat er geen andere keus is dan te doen wat de overheid van de burgers vraagt, omdat de overheid toch wel zal weten wat het beste voor ons is.

In ‘Geld in de Bijrol’ is een hoofdstuk over ‘massmindf**k’ opgenomen. Hierin wordt onder meer geschreven over de Britse SCL groep, het moederbedrijf van Cambridge Analytica. Beide kwamen de afgelopen jaren in opspraak vanwege twijfelachtige politieke campagnes. De SCL Groep vermeldt op de website dat: “de Groep data, analyses en strategieën wereldwijd levert aan overheden en aan militaire organisaties. De groep heeft 25 jaar ervaring in het leveren van programma’s gericht op gedragsverandering en wordt door meer dan zestig landen officieel erkend als leverancier van programma’s op het gebied van defensie en sociale verandering.”

Programma’s, gericht op gedragsverandering? Heeft dit betrekking op het gebruik van data en analyses van het bestaande gedrag om het vervolgens aan te wenden op de sociale media? Zoals bijvoorbeeld oud Facebook medewerkers uit de doeken hebben gedaan in de documentaire ‘The Social Dilemma’? Facebook weet meer over jou dan jij over jezelf en ze gebruiken die informatie ook. Niet alleen om informatie over jou te verkopen aan bedrijven, waardoor deze gericht kunnen adverteren, ook om jouw gedrag als gebruiker van de sociale media te beïnvloeden. Er wordt geweten waar de zwakke punten zitten in jouw karakter en hoe die kunnen worden blootgelegd door reacties op jouw posts zo te timen dat je in de fuik stapt zonder het in de gaten te hebben.

“Al ontbreekt echt ieder bewijs voor de werkzaamheid van extra maatregelen: ons kabinet zal u vanavond laten weten dat ze nog meer schijn controle willen over u en mij.. op weg naar de totalitaire staat. Onbegrijpelijk hoe lang we complete onzin maatregelen nog accepteren zonder opstand. Ziende blind? Kleren van de keizer?” Martin Voerknecht, huisarts te Bussum en artsenopleider aan het VUMC op 3 november 2020 op Linkedin

De documentaire Social Dilemma toont ons dat wij als gebruiker van de sociale media niet alleen verkoopproduct zijn, maar tevens proefkonijn in een digitaal laboratorium. Ons gedrag op de sociale media levert een schat aan informatie op, waarmee bedrijven zoals SCL hun voordeel doen. De programma’s, gericht op gedragsverandering, worden mede gebaseerd op deze informatie. SCL en Cambridge Analytica verkopen niet alleen programma’s die gericht zijn op beïnvloeding van Amerikaanse kiezers. Zij verschaffen overheden en mondiale instituten zoals de WHO ook de informatie over hoe mensen psychologisch kunnen worden beïnvloed.

De Bussumse huisarts Martin Voerknecht verzucht: “Onbegrijpelijk hoe lang we complete onzin maatregelen nog accepteren zonder opstand.” Ja, vanuit het rationele en kritische denkvermogen is het onbegrijpelijk. Heel veel en steeds meer mensen kunnen echter niet meer rationeel en kritisch denken. Hun denken wordt vanuit het onderbewustzijn gestuurd op basis van angst. Als we de twee: het rationele bewustzijn en het emotionele onderbewustzijn in schaalgrootte met elkaar vergelijken, dan is het onderbewustzijn minstens zo’n zes keer groter dan het ‘boven’bewustzijn, vergelijkbaar met een ijsberg, waarvan verreweg het grootste deel zich onder water bevindt.

Eigenlijk is onze ratio een dunne schil over het onderbewuste. Als wij ‘heel mens’ zouden zijn dan zouden onderbewustzijn en bovenbewustzijn één zijn. Dat is echter bij vrijwel niemand het geval. Organisaties zoals SCL hebben de kennis en ook de methodes over hoe het onderbewustzijn direct kan worden geïnfiltreerd. Daarom doen de feiten er niet toe over bijvoorbeeld het niet werken van mondkappen, de onzinnigheid van 1,5 meter, de lage overdraagbaarheid van virussen, het milde verloop van covid-19 in 98 procent van de gevallen, de lage morbiditeit als gevolg van uitsluitend het virus en dat vrijwel geen jongere mensen dan 50 eraan sterven.

De beelden van ziekenhuizen met verplegend personeel in ruimtepakken, van patiënten die naar lucht happen, van ambulances met gillende sirenes, van colonnes vrachtauto’s met lijkkisten en in plastic verpakte overledenen die op de tv en in de kranten zijn getoond, doen hun werk. Ook de verhalen over hoe erg dit virus is, dat kerngezonde mensen binnen twee weken overleden waren en dat patiënten op de IC op een ellendige manier aan hun einde kwamen, die hakken erin.

Als er dan informatie wordt gegeven over ‘de explosieve groei van het aantal besmettingen’ dan is er geen vraag over of de geteste persoon ook echt ziek is, of dat het de resten van een besmetting uit het verleden zijn, of dat de test nauwkeurig genoeg is om conclusies te kunnen trekken, wat het verdere ziekteverloop is, waarom er een ziekenhuisopname is, waarom een ic opname en hoe lang deze duren. Degene die dergelijke vragen wel stelt is in de ogen van heel veel mensen een virusontkenner en een complottheorist. Dit kan alleen omdat de angst voor corona in het onderbewustzijn zo stevig verankerd is dat er niet meer rationeel kan worden nagedacht.

De Nederlandse auteur Jaap Hiddinga, hij studeerde kwantumfysica en chemie, schrijft over de beinvloedingsstrategieën het volgende in Bres magazine 324:

“De ziel heeft een bewustzijn dat volledig is, maar op het moment dat wij als mens incarneren ervaren wij twee bewustzijnsdelen. Het bewuste deel, dat wil zeggen het deel waarmee wij denken en ideeën hebben over onszelf en de wereld, en het onderbewuste deel. Dit is het deel zoals we werkelijk zijn in onze onbewaakte ogenblikken maar wat we vaak niet willen zien.Er is een groot verschil tussen deze delen. Het bewuste deel behelst hooguit 15% van ons totale bewustzijn. Het onderbewustzijn is de overige 85%. Er is ook een groot verschil in hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. Ik heb hier uitgebreid over geschreven in het boek De laatste stap naar bewustzijn. De twee delen verhouden zich tot elkaar als de allegorische Dr Jekyll en Mr Hyde. Het positieve en het negatieve. Dit is de dualiteit in de mens zelf. Alleen als men dit als mens in zichzelf kan verenigen wordt men heel.”

“De werkelijkheid is dit: onze eigen overheden gebruiken ons eigen onderbewustzijn tegen ons om een verandering te bewerkstelligen. De truc die SCL gebruikt is het wakker maken van het onderbewuste van de mens zelf. Men creëert dan resultaten zoals een toename van xenofobie (weerstand tegen vreemdelingen, immigranten etc.), rassenhaat, haat en onrust in het algemeen, kwaadheid, irritatie, onrust, angst.”
Een aspect van covid-19 is dat het ons helpt om tot de eenwording van het onderbewuste en het bewuste te komen. Door alles wat er in 2020 is gebeurd, zijn er mensen tot inzicht gekomen in de in-eigen dualiteit en keren ze naar binnen om de weg te zoeken waarlangs de twee tot een kunnen worden gemaakt.

Tegelijkertijd is er echter ook het beïnvloedingsprogramma dat dermate verlammend kan uitwerken dat men niet (meer) in staat is om zelfstandig te denken. Waarom doen de overheden en organisaties zoals het WHO dit? Ontegenzeggelijk omdat er doelstellingen zijn. Want waarom zou men anders zoveel geld en energie stoppen in een strategie die over de hele wereld op dezelfde manier wordt uitgerold als door een geoliede machine?

We zien dat de samenleving zoals die was verdwijnt en we zien ook dat het met de economie snel bergafwaarts gaat. De afhankelijkheid van de leiders is bij veel mensen groter dan ooit tevoren. Chaos en verwarring nemen toe. Het beweegt in de richting van het punt waarop mensen tot alles bereid zijn, als er maar rust en evenwicht komt. Ook als daarvoor vrijheid en zelfbeschikkingsrecht moeten worden ingeleverd. Dat laatste, daar gaat het om. Een nieuwe, geordende samenleving, waarin de mens zich permanent aan regels en voorwaarden dient te houden om eraan te mogen deelnemen.

Microsoft heeft al een patent vastgelegd op een verbinding tussen het individu, ‘de cloud’ en de cryptocurrency ‘bank’. In de cloud worden alle gegevens opgeslagen per individu. Het klinkt fantastisch, maar begrijpelijk als je je bedenkt dat iedereen een digitaal ‘adres’ heeft: het IP adres. Dit IP adres werkt op dezelfde manier als het burgerservicenummer. In de digitale wereld is iedereen te identificeren via het IP adres. De gegevens over een persoon worden opgeslagen in de cloud, gekoppeld aan het IP adres. Via een Microsoft server wordt bepaald of een individu recht heeft op cryptocurrency.

Hieraan kan een chip worden toegevoegd die onder de huid van de hand is aangebracht en die wordt afgelezen via de eigen smartphone of computer, waarna de gegevens worden verwerkt in de cloud. Heb je saldo in cryptocurrency dan kun je kopen wat je wilt kopen, heb je geen saldo dan gaat het feest niet door. Aan het toekennen van een saldo kunnen voorwaarden worden verbonden zoals gevaccineerd, geen veroordelingen wegens onmaatschappelijk gedrag et cetera. De gigacomputer ‘Het Beest’ bepaalt je materiele leven en geld wordt een middel tot straffen of belonen.

Microsof patent
Ook jouw beslag op de beschikbare hulpbronnen, zoals energie, grondstoffen, CO2 verbruik worden geregistreerd en meegenomen in de beoordeling. De Donut economie van Kate Raworth krijgt op die manier gestalte. Immers, volgens de Donut economie principes moeten we het verbruik van de natuurlijke hulpbronnen in overeenstemming brengen met de beschikbaarheid ervan, rekening houdend met een gelijkmatige spreiding ervan over alle mensen en zonder het milieu te overbelasten.

We gaan dus op rantsoen: vakantiereizen, restaurantbezoek, autoverkeer, vliegreizen, cruisereizen et cetera, alles wordt teruggebracht tot een minimum en tot het noodzakelijke. Het zal duidelijk zijn dat voor de multinationale ondernemingen en rijke individuen andere regels gelden, het gaat immers om het onder controle houden van de massa. Er hoeft dan tevens niet meer te worden gesproken over klimaatdoelstellingen. In de nieuwe, geordende samenleving blijft alles keurig binnen de lijnen.

Hoe zou je anders kunnen verklaren waarom de samenleving feitelijk onnodig onder zo’n zware psychologische druk wordt geplaatst dat veel mensen eronder dreigen te bezwijken? Hoe zou je anders willen verklaren waarom de economische infrastructuur kapot dreigt te worden gemaakt? Het midden- en kleinbedrijf en de zzp’ers, kunst en cultuur, reisbureaus, horeca et cetera hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden, het aantal faillissementen groeit en ook de werkloosheid neemt toe.

Tussen januari en september 2020 kwamen er 130.000 werklozen bij en dan moet ook nog in aanmerking worden genomen dat iemand werkloos is als deze zonder betaald werk is. Dus, ook al werk je een paar uur per week op basis van een tijdelijk contract, dan ben je niet werkloos volgens de definitie van het centraal bureau voor de statistiek, het CBS. Wat er in oktober is gebeurd, werd tot vandaag – 3 november 2020 – nog niet bekend gemaakt, maar het is waarschijnlijk dat er meer werkloosheid en meer faillissementen zijn.

Donut economie
Ik ben minder optimistisch geworden over de kans dat wij de hierboven beschreven ontwikkeling nog kunnen keren. Wat het meest tegenwerkt is de grote verdeeldheid. Niet alleen buiten ons, maar ook in onszelf. Door die verdeeldheid komen initiatieven, waarvoor samenwerking op basis van vrijheid nodig is, maar moeilijk tot ontwikkeling. Dus ook de economische netwerken waarover ik het in de vorige nieuwsbrieven herhaaldelijk heb gehad. Jaap Hiddinga schrijft hierover in Bres magazine aflevering 324:

“Op een gegeven moment komt het gesprek altijd uit op één punt: als er zoveel positieve initiatieven zijn waarom blijft de aarde en de menselijke maatschappij zo chaotisch? Waarom lijkt dit erger te worden? En waarom lijkt het alsof we niet in staat om iets positiefs neer te zetten? Vanuit een dieper inzicht in de functies van het bewustzijn in termen van kwantumnatuurkunde is het antwoord vrij eenvoudig. Collectief gezien zijn wij als mensen namelijk niet in staat om de gedachten, wensen en verlangens zodanig te richten dat er een daadwerkelijk scheppende energie ontstaat. Als je naar de gedachten zou kijken van de mensen, dan zie je dat men elk zijn eigen ego heeft met eigen persoonlijke wensen.”

We belemmeren onszelf doordat we onze scheppende energie niet kunnen bundelen. Het ego staat ons in de weg. Dat niet alleen, ook onze innerlijke verdeeldheid breekt ons op. Zolang het onderbewustzijn en het bewustzijn niet met elkaar worden verenigd, zijn we ook in strijd met onszelf en dat verzwakt ons vermogen om krachtig naar buiten te treden. Als we ons echt met elkaar willen kunnen verbinden, dan moeten we eerst de verdeeldheid in onszelf opheffen. De SCL’s van deze wereld hebben daar geen enkel belang bij. Integendeel, ze spinnen garen bij onze huidige staat van bewustzijn. Hun kennis over hoe zij ons onderbewustzijn kunnen bewerken om tot ‘sociaal gewenst gedrag’ te komen, kan alleen worden toegepast zolang wij een verdeeld bewustzijn hebben.

Voor hoe die verdeeldheid kan worden opgeheven is geen eensluidende methode. Iedereen moet datgene doen wat het best bij hem of haar past. Aan het aanbod ligt het niet. Wel aan onze bereidheid om een eind te maken aan onze onwetendheid met betrekking tot ons Zelf. Als we het niet doen dan zijn we overgeleverd aan hen die duidelijke plannen hebben met de aarde en alles wat erop leeft en die bezig zijn deze plannen tot uitvoering te brengen. We kunnen er dagelijks de bewijzen van vinden, als we het maar willen zien.

@Ad Broere

Mijn boeken ‘Geld komt uit het Niets’en ‘Geld in de Bijrol’kunnen rechtstreeks bij de Vrije Uitgevers worden besteld door hier te klikken.

Toon meer

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button